Μουσειοπαιδαγωγική – Μουσειακή Αγωγή

ΙΙΕΚ ΠΕΤΡΑEVENTS

Η μουσειοπαιδαγωγική αποτελεί τον επίσημο εκπαιδευτικό χαρακτήρα που διαμορφώνεται στα μουσεία. Το μουσείο ως εναλλακτικό και πειραματικό κέντρο εκπαίδευσης εξελίσσει την εκπαίδευση και δημιουργεί πρότυπες μορφές στη λήψη της γνώσης. 
Το πρόγραμμα σκοπεύει να προσαρμόσει τις γνώσεις των σπουδαστών με τις μουσειακές γνώσεις οι οποίες έχουν εξελιχθεί σε εκπαιδευτικό χαρακτήρα.
Οι συμμετέχοντες Θα γνωρίσουν τις διαδικασίες και τις θεωρητικές αναλύσεις που χρειάζεται ώστε να αποδώσουν στο μέγιστο την εργασιακή τους ικανότητα. Θα έχουν τη δυνατότητα να αξιολογήσουν τα προγράμματα και να προτείνουν νέες κατευθύνσεις-βελτιωτικές. Επίσης, θα μπορούν να προσεγγίσουν περισσότερες ομάδες και να θέσουν νέες κατευθύνσεις στην εκπαιδευτική δυναμική των μουσείων.

ΕΝΟΤΗΤΕΣ

  • Μεθοδολογια και Πρακτικές στην Εφαρμογή 
    Μουσειοπαιδαγωγικών Προγραμμάτων.
  • Σχεδιασμός Οργάνωση, Έρευνα Εκπαιδευτικού Υλικού και 
    Προγραμμάτων.
  • Παρακολούθηση Εκπαιδευτικού Προγράμματος σε Μουσεία.
  • Εργαστηριακή Άσκηση στον Σχεδιασμό Υλικού και Προγραμμάτων.
    Διάρκεια προγράμματος : 12 ώρεςτηλ. 2105243000, 2105249222