Πρακτική Άσκηση

  • Αίτηση Έναρξης Π.Α.
  • Βεβαίωση Εργοδότη για έναρξη Π.Α.
  • Βιβλίο Π.Α.
  • Βεβαίωση Εργοδότη για λήξη Π.Α.
  • Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (απαλλαγή από Π.Α.)

Νομοθεσία για την πρακτική άσκηση.

Η Πρακτική Άσκηση σε χώρους εργασίας, διάρκειας 960 ωρών, είναι πλέον υποχρεωτική για τους σπουδαστές των Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) και θεωρείται απαραίτητη προϋπόθεση για την απόκτηση Βεβαίωσης Επαγγελματικής Κατάρτισης (άρθρο 23 του Ν. 4186/2013)