Διαδικασία


Κάθε καταρτιζόμενος που επιθυμεί να πραγματοποιήσει Πρακτική Άσκηση υποβάλλει αίτηση - δήλωση στο Ι.Ε.Κ. ΠΕΤΡΑ, με την οποία δηλώνει την υπηρεσία ή την επιχείρηση που τον έχει αποδεχθεί για Πρακτική Άσκηση.


Ταυτόχρονα, υποβάλλει βεβαίωση, με την οποία ο εργοδότης βεβαιώνει ότι αποδέχεται τον καταρτιζόμενο για Πρακτική Άσκηση διάρκειας 960 ωρών, δηλώνει με σαφήνεια την έναρξη και λήξη της περιόδου της Πρακτικής Άσκησης, περιγράφει το αντικείμενο εργασίας της επιχείρησης και το αντικείμενο της απασχόλησης του καταρτιζόμενου, τον επόπτη Πρακτικής Άσκησης εκ μέρους της επιχείρησης, καθώς και ότι αποδέχεται την εποπτεία του έργου της Πρακτικής Άσκησης. Η Πρακτική Άσκηση πρέπει να είναι σχετική με την ειδικότητα κατάρτισης.


Τα Ι.Ε.Κ., δημόσια και ιδιωτικά, μεριμνούν για την ασφάλιση των πρακτικά ασκούμενων στο Ι.Κ.Α., μόνο για την περίπτωση ατυχήματος στους χώρους εργασίας κατά τη διάρκεια πραγματοποίησης της Πρακτικής Άσκησης.


Η έναρξη της Πρακτικής Άσκησης γίνεται την πρώτη (1η) και δέκατη πέμπτη (15) ημέρα κάθε μήνα. Το ωράριο Πρακτικής Άσκησης καθορίζεται στις οκτώ (8) ώρες ημερησίως, πρωί ή απόγευμα, πραγματοποιείται με ευθύνη των υπευθύνων των φορέων απασχόλησης και με την εποπτεία του Ι.Ε.Κ. ΠΕΤΡΑ, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις για την ημερήσια και εβδομαδιαία διάρκεια εργασίας, όπως αυτές προβλέπονται από τη σχετική νομοθεσία. Οι ασκούμενοι δεν πρέπει να απασχολούνται την Κυριακή και τις επίσημες αργίες. Οι ασκούμενοι σπουδαστές έχουν δικαίωμα να κάνουν χρήση αδείας μέχρι 15 ημέρες κατά τη διάρκεια της Πρακτικής Άσκησης. Οι μέρες αδείας πρέπει να συμπληρωθούν μετά τη λήξη της Πρακτικής Άσκησης. Κατά την διάρκεια της Πρακτικής Άσκησης ο ασκούμενος και ο φορέας συμπληρώνουν ανελλιπώς το Βιβλίο Πρακτικής Άσκησης.


Μετά το πέρας της Πρακτικής Άσκησης ο εργοδότης - νόμιμος εκπρόσωπος του φορέα απασχόλησης βεβαιώνει ότι o καταρτιζόμενος πραγματοποίησε την Πρακτική Άσκηση στην ανωτέρω επιχείρηση/οργανισμό καθώς και το διάστημα της επιτυχούς ολοκλήρωσης.