Διάρκεια


Η Πρακτική Άσκηση σε χώρους εργασίας, διάρκειας 960 ωρών, είναι πλέον υποχρεωτική για τους σπουδαστές των Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) και θεωρείται απαραίτητη προϋπόθεση για την απόκτηση Βεβαίωσης Επαγγελματικής Κατάρτισης (άρθρο 23 του Ν. 4186/2013)


Σε περίπτωση που οι σπουδαστές των Ι.Ε.Κ. έχουν συμπληρώσει τουλάχιστον 120 ημερομίσθια στην ειδικότητα που εγγράφονται, απαλλάσσονται εφόσον το επιθυμούν ή αν έχουν συμπληρώσει τουλάχιστον 40 ημερομίσθια, έχουν την δυνατότητα να προσμετρήσουν το χρόνο αυτό στο σύνολο των 960 ωρών της Πρακτικής Άσκησης, με υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1996.