Ο Γραφίστας εκπονεί προσχέδιο με την βοήθεια της σύγχρονης τεχνολογίας στη Γραφιστική, δηλαδή με λογιστιμικό της Ηλεκτρονικής Τυπογαφίας. Επίσης παρακολουθεί την εργασία του σε όλα τα στάδια της εξέλιξείς της μέχρι την παράδοση στον πελάτη της τελικής τυπωμένης μακέτας (διαχωρισμοί, δοκίμιο, εκτύπωση).

Ο Graphic Designer (γραφίστας) είναι καλλιτέχνης, δίνει ζωντάνια και υπόσταση στην έντυπη επικοινωνία, δηλαδή περιοδικά, εφημερίδες, φυλλάδια, αφίσες, διαφημίσεις, κάρτες, επιστολόχαρτα και οτιδήποτε είναι αναγνώσιμο από το ευρύ κοινό.

Ο Γραφίστας είναι ο ποιητής της απεικόνισεις.

Ο Graphic Designer

 • Δημιουργεί τις σωστές προδιαγραφές της σελίδας (μέγεθος, περιθώρια, στήλες κτλ)
 • Διαχειρίζεται τα κείμενα και τις εικόνες στη σελίδα
 • Αλλάζει τις τυπογραφικές προδιαγραφές του εγγράφου
 • Εισάγει ψηφιοποιημένες εικόνες από τα αρχεία
 • Κάνει διόρθωση χρωμάτων
 • Χρησιμοποιεί χρωματικές παλέτες
 • Σχεδιάζει προσχέδια συνθέσεωνσελλίδων/εξωφύλλων
 • Αξιολογεί την σύνθεση των σελίδων που σχεδιάζει και αιτιολογεί τα στοιχεία που επιλέγει
 • Συνθέτει και τροποποιεί την τελική μακέτα με το σχετικό λογισμικό
 • Γνωρίζει επαρκώς τα στάδια παραγωγής του έντυπου υλικού
 • Γνωρίζει τα προγράμματα της ηλεκτρονικής τυπογραφίας
Οι σπουδές περιλαμβάνουν 5 εξάμηνα με παροχή δωρεάν σημειώσεων για κάθε μάθημα και ένα εξάμηνο υποχρεωτικής πρακτικής άσκησης.
Η Πρακτική Άσκηση είναι υποχρεωτική,συνολικής διάρκειας 960 ωρών απασχόλησης ή 120 ημερομίσθια σε 8ωρη καθημερινή εργασία. Το Ι.Ι.Ε.Κ. ΠΕΤΡΑ αναλαμβάνει την ασφάλιση των ασκούμενων.
Στους απόφοιτους της ειδικότητας παρέχονται οι ακόλουθοι τίτλοι:

 • Βεβαίωση Επαγγελματικής Κατάρτισης (Β.Ε.Κ.)

Την Βεβαίωση αυτή αποκτούν οι απόφοιτοι του Ι.Ι.Ε.Κ. ΠΕΤΡΑ μετά την ολοκήρωση των σπουδών και της Πρακτικής Άσκησης.

 • Δίπλωμα Επαγγελματικής Κατάρτισης επιπέδου μεταδευτεροβάθμιας Επαγγελματικής Κατάρτισης

Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η επιτυχής συμμετοχή των κατόχων Β.Ε.Κ. στις εξετάσεις Πιστοποίησης (Θεωρητικό και Πρακτικό μέρος).

 • Βεβαίωση Πιστοποίησης Επαγγελματικής Κατάρτισης

Την Βεβαίωση αυτή αποκτούν όλοι όσοι έχουν επιτύχει στις Εξετάσεις Πιστοποίησης και την χρησιμοποιούν μέχρι να εκδοθεί το δίπλωμά τους.

Δικαίωμα στις εξετάσεις Πιστοποίησης έχει ο κάτοχος Βεβαίωσης Επαγγεματικής Κατάρτισης.

Φορέας διεξαγωγής εξετάσεων Πιστοποίησης είναι ο Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. (Εθνικός Οργανισμός Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού)

Οι εξετάσεις πιστοποίησης περιλαμβάνουν θεωρητικό και πρακτικό μέρος.

Θεωρητικό μέρος: Γραπτή εξέταση (3 ώρες)

Πρακτικό μέρος: Προφορική εξέταση

Η Βεβαίωση Πιστοποίησης χρησιμοποιείται επίσημα και τυπικά εώς ότου εκδοθεί το Δίπλωμα. Ο κάτοχος του Διπλώματος αποκτά το δικαίωμα έναρξης και άσκησης του επαγγέλματος.

Δικαίωμα κατάταξης έχει ο απόφοιτος ειδκότητας, ο οποίος έχει στην κατοχή του την Β.Ε.Κ. (Βεβαίωση Επαγγελματικής Κατάρτισης).

Κατατάσσεται σε ειδικότητα που ανήκει στον ίδιο τομέα της ειδικότητας που απεφοίτησε, με απαλλαγή από τα κοινά μαθήματα των δύο ειδικοτήτων.

Στην περίπτωση κατάταξης η διάρκεια σπουδών είναι τρία εξάμηνα: 2 εξάμηνα κατάρτισης και 1 εξάμηνο πρακτικής άσκησης.

 • Αναγωρισμένο δίπλωμα επαγγελματικής κατάρτισης (Ν. 4186/13). Το δίπλωμα έχει ισχύ σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση.
 • Το δίπλωμα είναι αναγνωρισμένο ως τυπικό προσόν για διορισμό στο Δημόσιο (Π.Δ. 20/2001 ΦΕΚ 39/τ. Α΄/05-03-01 και Π.Δ. 347/2003, ΦΕΚ 315/τ. Α΄/31-12-03)
 • Μοριοδότηση σε διαγωνισμούς ΑΣΕΠ με 150 μονάδες (Ν.3051/2002, άρθρο 8, ΦΕΚ 220/τ. Α’/20-09-02)
 • Άσκηση επαγγέλματος ελευθέρως μετά την απόκτηση του διπλώματος
Οι ανάγκες της παραγωγής και της διαφήμισης έχουν δημιουργήσει πολύ καλές προοπτικές για την εξέλιξη του επαγγέλματος του Γραφίστα.

Ο Graphic Designer εργάζεται στην

 • Παραγωγή
 • Εκδοτικές και Διαφημιστικές επιχειρήσεις
 • Υπουργεία, Τράπεζες, Δημόσιους οργανισμούς και επιχειρήσεις
 • Εργαστήρια εκτυπώσεων
 • Συλλογικούς φορείς
 • Εφημερίδες, περιοδικά, τηλεόραση, κινηματογράφο, θέατρο
 • Ως ελεύθερος επαγγελματίας έχει τα προσόντα να διατηρεί ατομικό γραφείο και εργαστήριο γραφικών τεχνών
 1. Απολυτήριο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης δηλαδή απολυτήριο Γενικού Λυκείου ή πτυχί Τ.Ε.Ε. ή ΕΠΑΛ ή ΕΠΑΣ (σε φωτοτυπία)
 2. Φωτοτυπία ταυτότητας διπλής όψης
 3. Τρείς (3) φωτοτυπίες έγχρωμες ή ασπρόμαυρες
Κατά τη διάρκεια των σπουδών τους οι σπουδαστές δικαιούνται αναβολή στράτευσης (μέχρι 24 ετών)
Οι απόφοιτοι του Ι.Ι.Ε.Κ. ΠΕΤΡΑ έχουν δυνατότητα συνέχισης των σπουδών στο εξωτερικό, αφού υποβάλλουν βεβαίωση με όλα τα μαθήματα της ειδικότητας καθώς και την αντίστοιχη βαθμολογία.
Ά εξάμηνο

Ιστορία Τέχνης, Σχέδιο-Χρώμα-Σκίτσο, Γραφιστική, Τεχνολογία παραγωγής εντύπου και πολυμέσων, Χρώμα Γραφικών τεχνών, Ηλεκτρονική επεξεργασία εικόνας, Φωτογραφία, Πρακτική άσκηση-Project

Β’ εξάμηνο

Ιστορία Τέχνης, Σχέδιο-Χρώμα-Σκίτσο, Γραφιστική, Ηλεκτρονική επεξεργασία εικόνας, Ηλεκτρονική επεξεργασία Μακέτας, Πρακτική άσκηση-Project

Γ’ εξάμηνο

Ηλεκτρονική επεξεργασία εικόνας, Ηλεκτρονική επεξεργασία Μακέτας, Ηλεκτρονική επεξεργασία σελίδας, Σχεδιασμός-Ανάπτυξη ιστοσελίδων, Γραφιστική για τα πολυμέσα, Διαθεματική εργασία, Πρακτική άσκηση-Project

Δ΄ εξάμηνο

Ηλεκτρονική επεξεργασία σελίδας, Σχεδιασμός-Ανάπτυξη ιστοσελίδων, Γραφιστική για τα πολυμέσα, Διαθεματική εργασία, Πρακτική άσκηση-Project