Ο Interior Designer πρέπει να είναι καινοτομικός, εφευρετικός και ευέλικτος για να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις της διαρκώς εξελισσόμενης Αρχιτεκτονικής Εσωτερικού Χώρου.

Πρέπει επίσης να διακρίνεται για την γνώση του γύρω από μεθόδους, τεχνικές και υλικά, για την ουσιαστική επίβλεψη του έργου.

Ο Interior Designer δίνει στο χώρο ζωή, βρίσκεται σε εγρήγορση και σε συνεχή δημιουργία. Η φαντασία, η δημιουργία και το μεράκι θεωρούνται τα σημαντικότερα εφόδια για την επαγγελματική του επιτυχία.

Αντικείμενο της εργασίας του είναι οι εσωτερικοί και οι κοινόχρηστοι χώροι ιδιωτικών κατοικιών, τα γραφεία επιχειρήσεων, οι χώροι έκθεσης εμπορευμάτων, οι προθήκες των καταστημάτων (βιτρίνες), τα σημεία πώλησης διαφόρων προϊόντων.

 • Αποτυπώσεις κτιρίων σε όλες τις κλίμακες
 • Σύνταξη σχεδίων (με βάση δεδομένα σκαριφήματα) και σε διάφορες κλίμακες: κατόψεις, όψεις, τομές, αξονομετρικά και προοπτικά σχέδια.
 • Σύνταξη εγχρώμων σχεδίων παρουσίασης.
 • Κατασκευή εγχρώμων, μακετών τομών, διαστάσεων κάνοντας χρήση διαφόρων υλικών.
 • Ανάλυση των εργασιών κατασκευής και οργάνωση των συνεργείων κατασκευής.
 • Σύνταξη του προγραμματισμού του έργου.
 • Έλεγχος των συνεργείων κατασκευής ως προς τον χρονικό προγραμματισμό, την ποιότητα των εργασιών και το κόστος φροντίζοντας για την πιστή εφαρμογή της τελικής μελέτης.
 • Εκτέλεση προμετρήσεων και επιμετρήσεων.
 • Σύνταξη κοστολογικών πινάκων.
Οι σπουδές περιλαμβάνουν πέντε (5) εξάμηνα:

Τέσσερα (4) εξάμηνα παρακολούθησης με παροχή σημειώσεων για κάθε μάθημα και ένα (1) εξάμηνο υποχρεωτικής πρακτικής άσκησης.

Τα μαθήματα είναι θεωρητικά και εργαστηριακά. 

Α’ εξάμηνο

Ελεύθερο Σχέδιο και Πρακτική Χρώματος, Ιστορία Τέχνης – Αρχιτεκτονικής, Μέθοδοι Αποτύπωσης και Σχεδίασης, Τεχνολογία Υλικών, Πρακτική Εφαρμογή στην Ειδικότητα

Β’ εξάμηνο

Διακοσμητικό Σχέδιο, Ιστορία Τέχνης – Αρχιτεκτονικής, Τεχνολογία Υλικών, Δομικό – Κατασκευαστικό Σχέδιο, Πρακτική Εφαρμογή στην Ειδικότητα

Γ’ εξάμηνο

Δομικό – Κατασκευαστικό Σχέδιο, Τεχνολογία Υλικών, Σχέδιο μέσω Η/Υ, Οργάνωση Εργασιών Κατασκευής, Πρακτική Εφαρμογή στην Ειδικότητα

Δ’ εξάμηνο

Σχέδιο μέσω Η/Υ, Διαθεματική Εργασία, Πρακτική Άσκηση

Η Πρακτική Άσκηση είναι υποχρεωτική, συνολικής διάρκειας 960 ωρών απασχόλησης ή 120  ημερομισθίων σε 8ωρη καθημερινή εργασία.

Το ΙΕΚ ΠΕΤΡΑ αναλαμβάνει την ασφάλιση των ασκούμενων.

Στους αποφοίτους της ειδικότητας παρέχονται οι ακόλουθοι τίτλοι:

 • Βεβαίωση Επαγγελματικής Κατάρτισης (Β.Ε.Κ.)

Τη Βεβαίωση αυτή αποκτούν οι απόφοιτοι του ΙΕΚ ΠΕΤΡΑ μετά την ολοκλήρωση των σπουδών και της Πρακτικής Άσκησης.

 • Βεβαίωση Πιστοποίησης Επαγγελματικής Κατάρτισης

Τη Βεβαίωση αυτή αποκτούν όλοι όσοι έχουν επιτύχει στις εξετάσεις πιστοποίησης και την χρησιμοποιούν μέχρι να εκδοθεί το Δίπλωμά τους.

 • Δίπλωμα Επαγγελματικής Κατάρτισης επιπέδου μεταδευτεροβάθμιας Επαγγελματικής Κατάρτισης

Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η επιτυχής συμμετοχή των κατόχων Β.Ε.Κ. στις εξετάσεις πιστοποίησης (θεωρητικό και πρακτικό μέρος).

Δικαίωμα στις εξετάσεις πιστοποίησης έχει ο κάτοχος Βεβαίωσης Επαγγελματικής Κατάρτισης.

Φορέας διεξαγωγής εξετάσεων πιστοποίησης είναι ο Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. (Εθνικός Οργανισμός Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού).

Οι εξετάσεις πιστοποίησης περιλαμβάνουν θεωρητικό και πρακτικό μέρος.

Θεωρητικό μέρος: γραπτή εξέταση (διάρκεια 3 ώρες).

Πρακτικό μέρος: προφορική εξέταση.

Ο υποψήφιος έχει το δικαίωμα να κατοχυρώσει (σε περίπτωση επιτυχίας στο ένα από τα δύο μέρη) έως και τρία (3) χρόνια ή αλλιώς έξι (6) διαδοχικές περιόδους εξετάσεων πιστοποίησης.

Σε περίπτωση επιτυχίας και στα δύο μέρη (θεωρητικό και πρακτικό μέρος) ο επιτυχών λαμβάνει τη Βεβαίωση Πιστοποίησης στην οποία αναγράφεται ο βαθμός επιτυχίας του θεωρητικού μέρους.

Η Βεβαίωση Πιστοποίησης χρησιμοποιείται επίσημα και τυπικά έως ότου εκδοθεί το Δίπλωμα.

Ο κάτοχος της Βεβαίωσης Πιστοποίησης (και αργότερα του Διπλώματος) αποκτά το δικαίωμα έναρξης και άσκησης του επαγγέλματος.

Δικαίωμα κατάταξης έχουν:

 • Οι απόφοιτοι ειδικότητας, οι οποίοι έχουν στην κατοχή τους τη Β.Ε.Κ. (Βεβαίωση Επαγγελματικής Κατάρτισης).
 • Οι απόφοιτοι άλλων δομών εκπαίδευσης-κατάρτισης (ΕΠΑ.Λ., ΕΠΑ.Σ., Τ.Ε.Ε. Β’ κύκλου, Τ.Ε.Λ. και ΕΠ.Λ).

Οι ως άνω κατατάσσονται σε συναφείς ειδικότητες, απαλλασσόμενοι από τα μαθήματα τα οποία ήδη έχουν διδαχθεί σύμφωνα με τα εγκεκριμένα προγράμματα σπουδών.

Στην περίπτωση κατάταξης η διάρκεια σπουδών είναι τρία (3) εξάμηνα: δύο (2) εξάμηνα κατάρτισης και ένα (1) εξάμηνο πρακτικής άσκησης.

 • Αναγνωρισμένο Δίπλωμα επαγγελματικής κατάρτισης (Ν. 4186/13) Το Δίπλωμα έχει ισχύ σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση.
 • Το Δίπλωμα είναι αναγνωρισμένο ως τυπικό προσόν για διορισμό στο Δημόσιο (Π.Δ. 50/2001, ΦΕΚ 39/τ.Α’/05-03-01 και Π.Δ. 347/2003, ΦΕΚ 315/τ.Α’/31-12-03).
 • Μοριοδότηση σε διαγωνισμούς ΑΣΕΠ με 150 μονάδες (Ν. 3051/2002, άρθρο 8, ΦΕΚ 220/τ.Α’/ 20-09-02).
 • Η εν λόγω ειδικότητα ασκείται ελευθέρως μετά την απόκτηση της Βεβαίωσης Πιστοποίησης.
 • Γραφεία μελετών και κατασκευών έργων διακόσμησης
 • Εταιρείες παραγωγής ή εφαρμογής υλικών και συστημάτων διακόσμησης
 • Εκθέσεις εσωτερικών χώρων
 • Γραφεία αρχιτεκτονικών μελετών
 • Ως ελεύθερος επαγγελματίας
 1. Απολυτήριο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (σε φωτοτυπία), δηλαδή:
  • απολυτήριο Γενικού Λυκείου (ΓΕ.Λ.)
  • απολυτήριο Ενιαίου Λυκείου (Ε.Λ.)
  • πτυχίο Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου Β’ κύκλου (Τ.Ε.Ε.)
  • πτυχίο Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου (Τ.Ε.Λ.)
  • πτυχίο Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου (Ε.Π.Λ.)
  • πτυχίο Επαγγελματικού Λυκείου (ΕΠΑ.Λ.)
  • πτυχίο Επαγγελματικής Σχολής (ΕΠΑ.Σ.)
 2. Δελτίο αστυνομικής ταυτότητας (διπλής όψης) – σε φωτοτυπία
 3. Τρεις (3) φωτογραφίες έγχρωμες ή ασπρόμαυρες
Κατά τη διάρκεια των σπουδών τους, οι σπουδαστές δικαιούνται αναβολή στράτευσης (μέχρι  24 ετών).
Οι απόφοιτοι του ΙΕΚ ΠΕΤΡΑ έχουν τη δυνατότητα συνέχισης των σπουδών στο εξωτερικό με προϋποθέσεις:

 • Υποβάλλουν βεβαίωση με όλα τα μαθήματα της ειδικότητας καθώς και την αντίστοιχη βαθμολογία.
 • Απαιτείται πολύ καλή γνώση της γλώσσας της χώρας στην οποία επιθυμούν συνέχιση σπουδών.