Ο Συντηρητής Έργων Ζωγραφικής ασχολείται με τη διενέργεια των αναγκαίων επεμβάσεων που παρεμποδίζουν τη φθορά του χρόνου και διατηρούν αναλλοίωτα τα ιστορικά, καλλιτεχνικά, θρησκευτικά, πολιτιστικά, κοινωνικά και τεχνοτροπικά χαρακτηριστικά των έργων.

Ο Συντηρητής Έργων Ζωγραφικής αναλαμβάνει τη συντήρηση και την αποκατάσταση αντικειμένων και έργων ζωγραφικής δηλαδή έργων που φέρουν στην επιφάνειά τους τμήματα με χρώμα, στοχεύοντας στην επαναφορά της αρχικής τους κατάστασης.

Ασχολείται κυρίως με την προστασία και την προληπτική συντήρησή τους.

 • Εκτέλεση οιασδήποτε προμελέτης
 • Kαταγραφή των εργασιών συντήρησης σε ειδικό δελτίο
 • Φωτογράφιση των προς συντήρηση αντικειμένων
 • Γνώση της τεχνολογίας των υλικών που χρησιμοποιούνται για τη συντήρηση των έργων τέχνης
 • Επιλογή και εφαρμογή των κατάλληλων υλικών
 • Χρησιμοποίηση των εργαλείων και των μηχανημάτων του εργαστηρίου
 • Εφαρμογή προληπτικής συντήρησης στα έργα ζωγραφικής
 • Λήψη μέτρων για την προστασία, έκθεση, αποθήκευση των έργων ζωγραφικής
 • Εφαρμογή των μέσων ατομικής προστασίας και υγιεινής
Οι σπουδές περιλαμβάνουν πέντε (5) εξάμηνα:

Τέσσερα (4) εξάμηνα παρακολούθησης με παροχή σημειώσεων για κάθε μάθημα και ένα (1) εξάμηνο υποχρεωτικής πρακτικής άσκησης.

Τα μαθήματα είναι θεωρητικά και εργαστηριακά.

Α’ εξάμηνο

Ιστορία Τέχνης Ι, Φωτογραφία, Ελεύθερο Σχέδιο, Γραμμικό Σχέδιο, Πρακτική Εφαρμογή στην Ειδικότητα

Β’ εξάμηνο

Ιστορία Τέχνης ΙΙ, Ειδικά Θέματα Χημείας, Περιβαλλοντικές Παράμετροι, Αρμονικές Χαράξεις-Μετρική Ανάλυση, Αποτυπώσεις, Πρακτική Εφαρμογή στην Ειδικότητα

Γ’ εξάμηνο

Γενικές Αρχές Συντήρησης Ξύλου-Ξυλόγλυπτου, Γενικές Αρχές Συντήρησης Χαρτιού, Γενικές Αρχές Συντήρησης Υφάσματος, Πρακτική Εφαρμογή στην Ειδικότητα

Δ’ εξάμηνο

Γενικές Αρχές Συντήρησης Φορητής Εικόνας, Γενικές Αρχές Συντήρησης Τοιχογραφίας, Γενικές Αρχές Συντήρησης Ελαιογραφίας, Πρακτική Εφαρμογή στην Ειδικότητα

Η Πρακτική Άσκηση είναι υποχρεωτική, συνολικής διάρκειας 960 ωρών απασχόλησης ή 120  ημερομισθίων σε 8ωρη καθημερινή εργασία.

Το ΙΕΚ ΠΕΤΡΑ αναλαμβάνει την ασφάλιση των ασκούμενων.

Στους αποφοίτους της ειδικότητας παρέχονται οι ακόλουθοι τίτλοι:

 • Βεβαίωση Επαγγελματικής Κατάρτισης (Β.Ε.Κ.)

Τη Βεβαίωση αυτή αποκτούν οι απόφοιτοι του ΙΕΚ ΠΕΤΡΑ μετά την ολοκλήρωση των σπουδών και της Πρακτικής Άσκησης.

 • Βεβαίωση Πιστοποίησης Επαγγελματικής Κατάρτισης

Τη Βεβαίωση αυτή αποκτούν όλοι όσοι έχουν επιτύχει στις εξετάσεις πιστοποίησης και την χρησιμοποιούν μέχρι να εκδοθεί το Δίπλωμά τους.

 • Δίπλωμα Επαγγελματικής Κατάρτισης επιπέδου μεταδευτεροβάθμιας Επαγγελματικής Κατάρτισης

Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η επιτυχής συμμετοχή των κατόχων Β.Ε.Κ. στις εξετάσεις πιστοποίησης (θεωρητικό και πρακτικό μέρος).

Δικαίωμα στις εξετάσεις πιστοποίησης έχει ο κάτοχος Βεβαίωσης Επαγγελματικής Κατάρτισης.

Φορέας διεξαγωγής εξετάσεων πιστοποίησης είναι ο Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. (Εθνικός Οργανισμός Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού).

Οι εξετάσεις πιστοποίησης περιλαμβάνουν θεωρητικό και πρακτικό μέρος.

Θεωρητικό μέρος: γραπτή εξέταση (διάρκεια 3 ώρες).

Πρακτικό μέρος: προφορική εξέταση.

Ο υποψήφιος έχει το δικαίωμα να κατοχυρώσει (σε περίπτωση επιτυχίας στο ένα από τα δύο μέρη) έως και τρία (3) χρόνια ή αλλιώς έξι (6) διαδοχικές περιόδους εξετάσεων πιστοποίησης.

Σε περίπτωση επιτυχίας και στα δύο μέρη (θεωρητικό και πρακτικό μέρος) ο επιτυχών λαμβάνει τη Βεβαίωση Πιστοποίησης στην οποία αναγράφεται ο βαθμός επιτυχίας του θεωρητικού μέρους.

Η Βεβαίωση Πιστοποίησης χρησιμοποιείται επίσημα και τυπικά έως ότου εκδοθεί το Δίπλωμα.

Ο κάτοχος της Βεβαίωσης Πιστοποίησης (και αργότερα του Διπλώματος) αποκτά το δικαίωμα έναρξης και άσκησης του επαγγέλματος.

Δικαίωμα κατάταξης έχουν:

 • Οι απόφοιτοι ειδικότητας, οι οποίοι έχουν στην κατοχή τους τη Β.Ε.Κ. (Βεβαίωση Επαγγελματικής Κατάρτισης).
 • Οι απόφοιτοι άλλων δομών εκπαίδευσης-κατάρτισης (ΕΠΑ.Λ., ΕΠΑ.Σ., Τ.Ε.Ε. Β’ κύκλου, Τ.Ε.Λ. και ΕΠ.Λ).

Οι ως άνω κατατάσσονται σε συναφείς ειδικότητες, απαλλασσόμενοι από τα μαθήματα τα οποία ήδη έχουν διδαχθεί σύμφωνα με τα εγκεκριμένα προγράμματα σπουδών.

Στην περίπτωση κατάταξης η διάρκεια σπουδών είναι τρία (3) εξάμηνα: δύο (2) εξάμηνα κατάρτισης και ένα (1) εξάμηνο πρακτικής άσκησης.

 • Αναγνωρισμένο Δίπλωμα επαγγελματικής κατάρτισης (Ν. 4186/13) Το Δίπλωμα έχει ισχύ σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση.
 • Το Δίπλωμα είναι αναγνωρισμένο ως τυπικό προσόν για διορισμό στο Δημόσιο (Π.Δ. 50/2001, ΦΕΚ 39/τ.Α’/05-03-01 και Π.Δ. 347/2003, ΦΕΚ 315/τ.Α’/31-12-03).
 • Μοριοδότηση σε διαγωνισμούς ΑΣΕΠ με 150 μονάδες (Ν. 3051/2002, άρθρο 8, ΦΕΚ 220/τ.Α’/20-09-02).
 • Η εν λόγω ειδικότητα ασκείται ελευθέρως (Υπ. Απόφ. Φ.Α.2.1./20464/14-08-14, ΦΕΚ 2262/τ.β’/ 20-08-14) μετά την απόκτηση της Βεβαίωσης Πιστοποίησης.
 • Υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού
 • Εφορίες Αρχαιοτήτων
 • ιδιωτικά και κρατικά μουσεία
 • Βιβλιοθήκες
 • Πινακοθήκες
 • Εκθεσιακοί χώροι
 • Μεγάλες ιδιωτικές συλλογές
 • Ως ελεύθερος επαγγελματίας
 1. Απολυτήριο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (σε φωτοτυπία), δηλαδή:
  • απολυτήριο Γενικού Λυκείου (ΓΕ.Λ.)
  • απολυτήριο Ενιαίου Λυκείου (Ε.Λ.)
  • πτυχίο Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου Β’ κύκλου (Τ.Ε.Ε.)
  • πτυχίο Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου (Τ.Ε.Λ.)
  • πτυχίο Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου (Ε.Π.Λ.)
  • πτυχίο Επαγγελματικού Λυκείου (ΕΠΑ.Λ.)
  • πτυχίο Επαγγελματικής Σχολής (ΕΠΑ.Σ.)
 2. Δελτίο αστυνομικής ταυτότητας (διπλής όψης) – σε φωτοτυπία
 3. Τρεις (3) φωτογραφίες έγχρωμες ή ασπρόμαυρες
Κατά τη διάρκεια των σπουδών τους, οι σπουδαστές δικαιούνται αναβολή στράτευσης (μέχρι 24 ετών).
Οι απόφοιτοι του ΙΕΚ ΠΕΤΡΑ έχουν τη δυνατότητα συνέχισης των σπουδών στο εξωτερικό με προϋποθέσεις:

 • Υποβάλλουν βεβαίωση με όλα τα μαθήματα της ειδικότητας καθώς και την αντίστοιχη βαθμολογία.
 • Απαιτείται πολύ καλή γνώση της γλώσσας της χώρας στην οποία επιθυμούν συνέχιση σπουδών.