Ο Συντηρητής Έργων Τέχνης και Αρχαιοτήτων ασχολείται με τη διενέργεια των αναγκαίων επεμβάσεων που παρεμποδίζουν τη φθορά του χρόνου και διατηρούν αναλλοίωτα τα ιστορικά, καλλιτεχνικά, θρησκευτικά, πολιτιστικά, κοινωνικά και τεχνοτροπικά χαρακτηριστικά των έργων.

Η επέμβαση αυτή έχει ως στόχο να διασώσει την πολιτιστική μας κληρονομιά και παράλληλα να καταστήσει τα έργα αναγνώσιμα στον θεατή ή στον μελετητή.

  • Εκτέλεση οιασδήποτε προμελέτης
  • Kαταγραφή των εργασιών συντήρησης σε ειδικό δελτίο
  • Φωτογράφιση των προς συντήρηση αντικειμένων
  • Γνώση της τεχνολογίας των υλικών που χρησιμοποιούνται για τη συντήρηση των έργων τέχνης
  • Επιλογή και εφαρμογή των κατάλληλων υλικών
  • Χρησιμοποίηση των εργαλείων και των μηχανημάτων του εργαστηρίου
  • Εφαρμογή προληπτικής συντήρησης στα έργα τέχνης
  • Λήψη μέτρων για την προστασία, έκθεση, αποθήκευση των έργων τέχνης
  • Εφαρμογή των μέσων ατομικής προστασίας και υγιεινής