Είναι το εξειδικευμένο άτομο, που είναι ικανό να χειρίζεται αυτόνομα και υπεύθυνα θέματα σχετικά με την οργάνωση και λειτουργία της διοίκησης μιας επιχείρησης.

Διαθέτει δηλαδή τις απαιτούμενες τεχνικές και ανθρώπινες δεξιότητες για την γραμματειακή υποστήριξη μιας επιχείρησης, βιομηχανίας και οργανισμού ώστε να λειτουργούν αποτελεσματικά.

  • Είναι γνώστης και κάνει σωστή χρήση των μηχανών γραφείου.
  • Συντάσσει, δακτυλογραφεί στον Η/Υ και διεκπεραιώνει την αλληλογραφία (ελληνική και αγγλική) και κάθε είδους έγγραφο.
  • Πρωτοκολλεί, ταξινομεί και αρχειοθετεί τα διάφορα έγγραφα.
  • Χειρίζεται τις δημόσιες σχέσεις της επιχείρησης και επιδιώκει την επιτυχία των στόχων της επιχείρησης.
  • Οργανώνει συναντήσεις, συσκέψεις, τηρεί ημερολόγιο καθημερινών δραστηριοτήτων, ευχετηρίων, προσκλήσεων.
  • Χειρίζεται υπεύθυνα και αποτελεσματικά πολλά θέματα της διοίκησης της επιχείρησης και αντιμετωπίζει θετικά κάθε είδους συμπεριφορά.