Το Στέλεχος Διαχείρισης Ακίνητης Περιουσίας με τις εξειδικευμένες γνώσεις του εφαρμόζει την επιστήμη και τις τεχνικές του Real Estate και τις γενικές αρχές του Αστικού Δικαίου, Πολεοδομικής Νομοθεσίας, Κατασκευών και Δημοσίων Σχέσεων.

Υποστηρίζει τη διαχείριση, την οικονομική λειτουργία και την αξιοποίηση ακίνητης περιουσίας, ιδιωτών, οργανισμών και επιχειρήσεων. Επίσης εντοπίζει και εξομαλύνει τις τάσεις στην αγορά ακινήτων.

Η παρουσία του Στελέχους Διαχείρισης Ακίνητης Περιουσίας κρίνεται απαραίτητη σε κάθε συναλλαγή με αντικείμενο την ακίνητη περιουσία, γιατί η διαδικασία της απόκτησης, διατήρησης και διαχείρισής της ενέχει κινδύνους.

Το Στέλεχος Διαχείρισης Ακίνητης Περιουσίας διαθέτει εξειδικευμένες γνώσεις που του επιτρέπουν να λειτουργήσει αξιοπρεπώς.

Ειδικότερα κατέχει: οργάνωση και διαχείριση γραφείου, γενικές αρχές αστικού και εμπορικού δικαίου, δημόσιες σχέσεις, διαφήμιση, κώδικα δεοντολογίας, αρχές διαπραγμάτευσης, αρχές πολεοδομικού σχεδιασμού, εκτίμηση ακινήτων, τρόπους αναζήτησης και εξασφάλισης ευκαιριών (ακινήτων-αγοραστών), ταξινόμηση των στοιχείων, marketing ακινήτων, διαχείριση χρόνου.

Έτσι με τις εξειδικευμένες γνώσεις του:

 • Διαφημίζει και προωθεί ακίνητα και δεν αποκρύπτει στοιχεία τους.
 • Απαλλάσσει από ταλαιπωρία και προφυλάσσει από κινδύνους τους πελάτες του.
 • Βοηθά στις διαπραγματεύσεις με αντικειμενικό και δίκαιο τρόπο.
 • Διευκολύνει και διασφαλίζει τις επιλογές και τον οικονομικό προγραμματισμό των συναλλασσομένων.
Οι σπουδές περιλαμβάνουν πέντε (5) εξάμηνα:

Τέσσερα (4) εξάμηνα παρακολούθησης με παροχή σημειώσεων για κάθε μάθημα και ένα (1) εξάμηνο υποχρεωτικής πρακτικής άσκησης.

Τα μαθήματα είναι θεωρητικά και εργαστηριακά. 

Α’ εξάμηνο

Δίκαιο Ι, Γενική Λογιστική Ι, Οικονομικά Μαθηματικά Ι, Στατιστική Ι, Διοίκηση Επιχειρήσεων Ι, Τεχνική Συναλλαγών, Marketing, Πρακτική Εφαρμογή στην Ειδικότητα

Β’ εξάμηνο

Δίκαιο ΙΙ, Γενική Λογιστική ΙΙ, Οικονομικά Μαθηματικά ΙΙ, Στατιστική ΙΙ, Διοίκηση Επιχειρήσεων ΙΙ, Οικονομική των Επιχειρήσεων, Επιχειρησιακές Επικοινωνίες, Πρακτική Εφαρμογή στην Ειδικότητα

Γ’ εξάμηνο

Δημόσιες Σχέσεις, Διαφήμιση-Διαφημιστικά Μέσα, Διοίκηση – Σχεδιασμός Πωλήσεων, Χρηματοοικονομική Διοίκηση, Συμπεριφορά Καταναλωτή, Εισαγωγή στη Μεσιτεία, Γενικός Οικοδομικός Κανονισμός, Οικοδομική, Επεξεργασία Κειμένου (Η/Υ), Πρακτική Εφαρμογή στην Ειδικότητα

Δ’ εξάμηνο

Γενικός Οικοδομικός Κανονισμός, Σύγχρονο Περιβάλλον Γραφείου, Marketing Υπηρεσιών, Πολεοδομία, Εκτίμηση Ακίνητης Περιουσίας, Λογιστικά Φύλλα, Τεχνικές Διαπραγματεύσεων, Πρακτική Εφαρμογή στην Ειδικότητα

Η Πρακτική Άσκηση είναι υποχρεωτική, συνολικής διάρκειας 960 ωρών απασχόλησης ή 120 ημερομισθίων σε 8ωρη καθημερινή εργασία.

Το ΙΕΚ ΠΕΤΡΑ αναλαμβάνει την ασφάλιση των ασκούμενων.

Στους αποφοίτους της ειδικότητας παρέχονται οι ακόλουθοι τίτλοι:

 • Βεβαίωση Επαγγελματικής Κατάρτισης (Β.Ε.Κ.)

Τη Βεβαίωση αυτή αποκτούν οι απόφοιτοι του ΙΕΚ ΠΕΤΡΑ μετά την ολοκλήρωση των σπουδών και της Πρακτικής Άσκησης.

 • Βεβαίωση Πιστοποίησης Επαγγελματικής Κατάρτισης

Τη Βεβαίωση αυτή αποκτούν όλοι όσοι έχουν επιτύχει στις εξετάσεις πιστοποίησης και την χρησιμοποιούν μέχρι να εκδοθεί το Δίπλωμά τους.

 • Δίπλωμα Επαγγελματικής Κατάρτισης επιπέδου μεταδευτεροβάθμιας Επαγγελματικής Κατάρτισης

Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η επιτυχής συμμετοχή των κατόχων Β.Ε.Κ. στις εξετάσεις πιστοποίησης (θεωρητικό και πρακτικό μέρος).

Δικαίωμα στις εξετάσεις πιστοποίησης έχει ο κάτοχος Βεβαίωσης Επαγγελματικής Κατάρτισης.

Φορέας διεξαγωγής εξετάσεων πιστοποίησης είναι ο Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. (Εθνικός Οργανισμός Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού).

Οι εξετάσεις πιστοποίησης περιλαμβάνουν θεωρητικό και πρακτικό μέρος.

Θεωρητικό μέρος: γραπτή εξέταση (διάρκεια 3 ώρες).

Πρακτικό μέρος: προφορική εξέταση.

Ο υποψήφιος έχει το δικαίωμα να κατοχυρώσει (σε περίπτωση επιτυχίας στο ένα από τα δύο μέρη) έως και τρία (3) χρόνια ή αλλιώς έξι (6) διαδοχικές περιόδους εξετάσεων πιστοποίησης.

Σε περίπτωση επιτυχίας και στα δύο μέρη (θεωρητικό και πρακτικό μέρος) ο επιτυχών λαμβάνει τη Βεβαίωση Πιστοποίησης στην οποία αναγράφεται ο βαθμός επιτυχίας του θεωρητικού μέρους.

Η Βεβαίωση Πιστοποίησης χρησιμοποιείται επίσημα και τυπικά έως ότου εκδοθεί το Δίπλωμα.

Ο κάτοχος της Βεβαίωσης Πιστοποίησης (και αργότερα του Διπλώματος) αποκτά το δικαίωμα έναρξης και άσκησης του επαγγέλματος.

Δικαίωμα κατάταξης έχουν:

 • Οι απόφοιτοι ειδικότητας, οι οποίοι έχουν στην κατοχή τους τη Β.Ε.Κ. (Βεβαίωση Επαγγελματικής Κατάρτισης).
 • Οι απόφοιτοι άλλων δομών εκπαίδευσης-κατάρτισης (ΕΠΑ.Λ., ΕΠΑ.Σ., Τ.Ε.Ε. Β’ κύκλου, Τ.Ε.Λ. και ΕΠ.Λ).

Οι ως άνω κατατάσσονται σε συναφείς ειδικότητες, απαλλασσόμενοι από τα μαθήματα τα οποία ήδη έχουν διδαχθεί σύμφωνα με τα εγκεκριμένα προγράμματα σπουδών.

Στην περίπτωση κατάταξης η διάρκεια σπουδών είναι τρία (3) εξάμηνα: δύο (2) εξάμηνα κατάρτισης και ένα (1) εξάμηνο πρακτικής άσκησης.

 • Αναγνωρισμένο Δίπλωμα επαγγελματικής κατάρτισης (Ν. 4186/13) Το Δίπλωμα έχει ισχύ σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση.
 • Το Δίπλωμα είναι αναγνωρισμένο ως τυπικό προσόν για διορισμό στο Δημόσιο (Π.Δ. 50/2001, ΦΕΚ 39/τ.Α’/05-03-01 και Π.Δ. 347/2003, ΦΕΚ 315/τ.Α’/31-12-03).
 • Μοριοδότηση σε διαγωνισμούς ΑΣΕΠ με 150 μονάδες (Ν. 3051/2002, άρθρο 8, ΦΕΚ 220/τ.Α’/20-09-02).
 • Η εν λόγω ειδικότητα ασκείται ελευθέρως μετά την απόκτηση της Βεβαίωσης Πιστοποίησης.
 • Εταιρείες επενδύσεων σε Ακίνητη Περιουσία
 • Κτηματική Εταιρεία του Δημοσίου
 • Τουριστικά Ακίνητα Α.Ε.
 • Ως ελεύθερος επαγγελματίας
 • Ως ειδικός σύμβουλος σε κατασκευαστικές εταιρείες κ.λ.π.
 1. Απολυτήριο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (σε φωτοτυπία), δηλαδή:
  • απολυτήριο Γενικού Λυκείου (ΓΕ.Λ.)
  • απολυτήριο Ενιαίου Λυκείου (Ε.Λ.)
  • πτυχίο Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου Β’ κύκλου (Τ.Ε.Ε.)
  • πτυχίο Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου (Τ.Ε.Λ.)
  • πτυχίο Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου (Ε.Π.Λ.)
  • πτυχίο Επαγγελματικού Λυκείου (ΕΠΑ.Λ.)
  • πτυχίο Επαγγελματικής Σχολής (ΕΠΑ.Σ.)
 2. Δελτίο αστυνομικής ταυτότητας (διπλής όψης) – σε φωτοτυπία
 3. Τρεις (3) φωτογραφίες έγχρωμες ή ασπρόμαυρες
Κατά τη διάρκεια των σπουδών τους, οι σπουδαστές δικαιούνται αναβολή στράτευσης (μέχρι 24 ετών).
Οι απόφοιτοι  του ΙΕΚ ΠΕΤΡΑ έχουν τη δυνατότητα συνέχισης των σπουδών στο εξωτερικό με προϋποθέσεις:

 • Υποβάλλουν βεβαίωση με όλα τα μαθήματα της ειδικότητας καθώς και την αντίστοιχη βαθμολογία.
 • Απαιτείται πολύ καλή γνώση της γλώσσας της χώρας στην οποία επιθυμούν συνέχιση σπουδών.