Το Στέλεχος Διοίκησης και Οικονομίας με τις εξειδικευμένες γνώσεις του εφαρμόζει τις αρχές της επιστήμης του Management, της Οικονομίας και των Δημοσίων Σχέσεων.

Υποστηρίζει τη διοικητική και την οικονομική λειτουργία της επιχείρησης, ειδικότερα την επικοινωνία, τη χρηματοοικονομική διοίκηση, την οργάνωση και διαχείριση των ανθρωπίνων και οικονομικών πόρων.

Εντοπίζει και λύνει οργανωτικά, οικονομικά και διοικητικά προβλήματα.

Το Στέλεχος Διοίκησης και Οικονομίας:

 • Σχεδιάζει και καθοδηγεί δραστηριότητες του προσωπικού.
 • Συντάσσει και διεκπεραιώνει έγγραφα της επιχείρησης.
 • Συμπληρώνει και υποβάλλει έντυπα σε υπηρεσίες του Δημοσίου.
 • Διεκπεραιώνει τραπεζικές εργασίες.
 • Συμμετέχει στην αξιολόγηση προσφορών.
 • Συγκεντρώνει, επεξεργάζεται και αξιολογεί λογιστικές και οικονομικές πληροφορίες που του παρέχει το λογιστήριο της επιχείρησης.
 • Προβαίνει στην έκδοση και στον έλεγχο στοιχείων, όπως τιμολογίων, δελτίων αποστολής, φορτωτικών εγγράφων κτλ.
 • Διενεργεί απογραφή περιουσιακών στοιχείων.
 • Συμμετέχει στην κατάρτιση των προϋπολογισμών.
 • Υποβάλλει προτάσεις για την αποδοτική χρησιμοποίηση των οικονομικών πόρων.
 • Μελετά και προτείνει την απλούστευση διοικητικών διαδικασιών.
 • Εφαρμόζει πρακτικές δημοσίων σχέσεων για την εδραίωση του κύρους της επιχείρησης.