Ο απόφοιτος της ειδικότητας έχει αποκτήσει τις εξειδικευμένες γνώσεις και δεξιότητες και εφαρμόζει τη Λογιστική Επιστήμη με τη χρήση του Η/Υ  και του εξειδικευμένου λογιστικού λογισμικού.

Εφαρμόζει τους κανόνες και διατάξεις της Λογιστικής, καθώς και τις διατάξεις της φορολογικής, ασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας.

Η ειδικότητα βασίζεται στις εξειδικευμένες γνώσεις:

 • της επιστήμης της Γενικής Λογιστικής, της Λογιστικής Εταιρειών και της Λογιστικής Κόστους
 • της ισχύουσας εκάστοτε εργατικής και φορολογικής νομοθεσίας καθώς και της νομοθεσίας της κοινωνικής ασφάλισης
 • των εφαρμογών πακέτων λογισμικού

Ειδικότερα ο απόφοιτος διαθέτει τις απαιτούμενες δεξιότητες για να:

 • Εφαρμόζει το Ελληνικό Γενικό Λογιστικό Σχέδιο.
 • Διενεργεί απογραφή.
 • Συντάσσει τις οικονομικές καταστάσεις.
 • Εφαρμόζει τις διατάξεις του Φ.Π.Α.
 • Εφαρμόζει τις ισχύουσες διατάξεις φορολογίας εισοδήματος φυσικών και νομικών προσώπων, της εργατικής νομοθεσίας, καθώς και της νομοθεσίας κοινωνικής ασφάλισης.
 • Συντάσσει καταστάσεις, δηλώσεις, έντυπα που προβλέπονται από την κείμενη φορολογική και εργατική νομοθεσία και τη νομοθεσία της κοινωνικής ασφάλισης.
 • Διεκπεραιώνει και χειρίζεται τα θέματα των Ασφαλιστικών Ταμείων, της Επιθεώρησης Εργασίας, του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ.).
 • Συγκεντρώνει, ελέγχει κωδικοποιεί και εκδίδει τα παραστατικά του Λογιστηρίου.
 • Καταχωρεί τα παραστατικά στον Η/Υ.
 • Ελέγχει τα βιβλία (Ημερολόγια, Καθολικά, Ισοζύγια).
 • Συντάσσει τον Ισολογισμό.
Οι σπουδές περιλαμβάνουν πέντε (5) εξάμηνα:

Τέσσερα (4) εξάμηνα παρακολούθησης με παροχή σημειώσεων για κάθε μάθημα και ένα (1) εξάμηνο υποχρεωτικής πρακτικής άσκησης.

Τα μαθήματα είναι θεωρητικά και εργαστηριακά. 

Α’ εξάμηνο

Γενική Λογιστική Ι, Δίκαιο Ι, Οικονομικά Μαθηματικά Ι, Στατιστική Ι, Αρχές Διοίκησης Επιχειρήσεων Ι, Τεχνική Συναλλαγών, Marketing, Πρακτική Εφαρμογή στην Ειδικότητα

Β’ εξάμηνο

Γενική Λογιστική ΙΙ, Δίκαιο ΙΙ, Οικονομικά Μαθηματικά ΙΙ, Στατιστική ΙΙ, Αρχές Διοίκησης Επιχειρήσεων ΙΙ, Οικονομική των Επιχειρήσεων, Επιχειρησιακές Επικοινωνίες, Πρακτική Εφαρμογή στην Ειδικότητα

Γ’ εξάμηνο

Λογιστική Κόστους Ι, Φορολογική Λογιστική και Εφαρμογές Ι, Μηχανογραφημένη Λογιστική, Λογιστικές Εφαρμογές Ι, Φορολογική Πρακτική, Λογιστική Εταιρειών, Επεξεργασία Κειμένου, Πρακτική Εφαρμογή στην Ειδικότητα

Δ’ εξάμηνο

Λογιστική Κόστους ΙΙ, Φορολογική Λογιστική και Εφαρμογές ΙΙ, Εφαρμογές Εμπορικής Διαχείρισης και Μισθοδοσία (Η/Υ), Λογιστικές Εφαρμογές ΙΙ, Λογιστικά Φύλλα, Φορολογία Κεφαλαίου – Κίνητρα Επενδύσεων, Χρηματοοικονομική Διοίκηση, Πρακτική Εφαρμογή στην Ειδικότητα

Η Πρακτική Άσκηση είναι υποχρεωτική, συνολικής διάρκειας 960 ωρών απασχόλησης ή 120 ημερομισθίων σε 8ωρη καθημερινή εργασία.

Το ΙΕΚ ΠΕΤΡΑ αναλαμβάνει την ασφάλιση των ασκούμενων.

Στους αποφοίτους της ειδικότητας παρέχονται οι ακόλουθοι τίτλοι:

 • Βεβαίωση Επαγγελματικής Κατάρτισης (Β.Ε.Κ.)

Τη Βεβαίωση αυτή αποκτούν οι απόφοιτοι του ΙΕΚ ΠΕΤΡΑ μετά την ολοκλήρωση των σπουδών και της Πρακτικής Άσκησης.

 • Βεβαίωση Πιστοποίησης Επαγγελματικής Κατάρτισης

Τη Βεβαίωση αυτή αποκτούν όλοι όσοι έχουν επιτύχει στις εξετάσεις πιστοποίησης και την χρησιμοποιούν μέχρι να εκδοθεί το Δίπλωμά τους.

 • Δίπλωμα Επαγγελματικής Κατάρτισης επιπέδου μεταδευτεροβάθμιας Επαγγελματικής Κατάρτισης

Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η επιτυχής συμμετοχή των κατόχων Β.Ε.Κ. στις εξετάσεις πιστοποίησης (θεωρητικό και πρακτικό μέρος).

Δικαίωμα στις εξετάσεις πιστοποίησης έχει ο κάτοχος Βεβαίωσης Επαγγελματικής Κατάρτισης.

Φορέας διεξαγωγής εξετάσεων πιστοποίησης είναι ο Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. (Εθνικός Οργανισμός Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού).

Οι εξετάσεις πιστοποίησης περιλαμβάνουν θεωρητικό και πρακτικό μέρος.

Θεωρητικό μέρος: γραπτή εξέταση (διάρκεια 3 ώρες).

Πρακτικό μέρος: προφορική εξέταση.

Ο υποψήφιος έχει το δικαίωμα να κατοχυρώσει (σε περίπτωση επιτυχίας στο ένα από τα δύο μέρη) έως και τρία (3) χρόνια ή αλλιώς έξι (6) διαδοχικές περιόδους εξετάσεων πιστοποίησης.

Σε περίπτωση επιτυχίας και στα δύο μέρη (θεωρητικό και πρακτικό μέρος) ο επιτυχών λαμβάνει τη Βεβαίωση Πιστοποίησης στην οποία αναγράφεται ο βαθμός επιτυχίας του θεωρητικού μέρους.

Η Βεβαίωση Πιστοποίησης χρησιμοποιείται επίσημα και τυπικά έως ότου εκδοθεί το Δίπλωμα.

Ο κάτοχος της Βεβαίωσης Πιστοποίησης (και αργότερα του Διπλώματος) αποκτά το δικαίωμα έναρξης και άσκησης του επαγγέλματος.

Δικαίωμα κατάταξης έχουν:

 • Οι απόφοιτοι ειδικότητας, οι οποίοι έχουν στην κατοχή τους τη Β.Ε.Κ. (Βεβαίωση Επαγγελματικής Κατάρτισης).
 • Οι απόφοιτοι άλλων δομών εκπαίδευσης-κατάρτισης (ΕΠΑ.Λ., ΕΠΑ.Σ., Τ.Ε.Ε. Β’ κύκλου, Τ.Ε.Λ. και ΕΠ.Λ).

Οι ως άνω κατατάσσονται σε συναφείς ειδικότητες, απαλλασσόμενοι από τα μαθήματα τα οποία ήδη έχουν διδαχθεί σύμφωνα με τα εγκεκριμένα προγράμματα σπουδών.

Στην περίπτωση κατάταξης η διάρκεια σπουδών είναι τρία (3) εξάμηνα: δύο (2) εξάμηνα κατάρτισης και ένα (1) εξάμηνο πρακτικής άσκησης.

 • Αναγνωρισμένο Δίπλωμα επαγγελματικής κατάρτισης (Ν. 4186/13) Το Δίπλωμα έχει ισχύ σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση.
 • Το Δίπλωμα είναι αναγνωρισμένο ως τυπικό προσόν για διορισμό στο Δημόσιο (Π.Δ. 50/2001, ΦΕΚ 39/τ.Α’/05-03-01 και Π.Δ. 347/2003, ΦΕΚ 315/τ.Α’/31-12-03).
 • Μοριοδότηση σε διαγωνισμούς ΑΣΕΠ με 150 μονάδες (Ν. 3051/2002, άρθρο 8, ΦΕΚ 220/τ.Α’/ 20-09-02).
 • Η εν λόγω ειδικότητα ασκείται ελευθέρως μετά την απόκτηση της Βεβαίωσης Πιστοποίησης.
 • Μηχανογραφημένα Λογιστήρια οικονομικών μονάδων του ιδιωτικού & δημόσιου τομέα
 • Φοροτεχνικά γραφεία
 • Ως ελεύθερος επαγγελματίας
 1. Απολυτήριο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (σε φωτοτυπία), δηλαδή:
  • απολυτήριο Γενικού Λυκείου (ΓΕ.Λ.)
  • απολυτήριο Ενιαίου Λυκείου (Ε.Λ.)
  • πτυχίο Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου Β’ κύκλου (Τ.Ε.Ε.)
  • πτυχίο Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου (Τ.Ε.Λ.)
  • πτυχίο Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου (Ε.Π.Λ.)
  • πτυχίο Επαγγελματικού Λυκείου (ΕΠΑ.Λ.)
  • πτυχίο Επαγγελματικής Σχολής (ΕΠΑ.Σ.)
 2. Δελτίο αστυνομικής ταυτότητας (διπλής όψης) – σε φωτοτυπία
 3. Τρεις (3) φωτογραφίες έγχρωμες ή ασπρόμαυρες
Κατά τη διάρκεια των σπουδών τους, οι σπουδαστές δικαιούνται αναβολή στράτευσης (μέχρι  24 ετών).
Οι απόφοιτοι του ΙΕΚ ΠΕΤΡΑ έχουν τη δυνατότητα συνέχισης των σπουδών στο εξωτερικό με προϋποθέσεις:

 • Υποβάλλουν βεβαίωση με όλα τα μαθήματα της ειδικότητας καθώς και την αντίστοιχη βαθμολογία.
 • Απαιτείται πολύ καλή γνώση της γλώσσας της χώρας στην οποία επιθυμούν συνέχιση σπουδών.