Ο απόφοιτος της ειδικότητας έχει αποκτήσει τις εξειδικευμένες γνώσεις και δεξιότητες και εφαρμόζει τη Λογιστική Επιστήμη με τη χρήση του Η/Υ  και του εξειδικευμένου λογιστικού λογισμικού.

Εφαρμόζει τους κανόνες και διατάξεις της Λογιστικής, καθώς και τις διατάξεις της φορολογικής, ασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας.

Η ειδικότητα βασίζεται στις εξειδικευμένες γνώσεις:

 • της επιστήμης της Γενικής Λογιστικής, της Λογιστικής Εταιρειών και της Λογιστικής Κόστους
 • της ισχύουσας εκάστοτε εργατικής και φορολογικής νομοθεσίας καθώς και της νομοθεσίας της κοινωνικής ασφάλισης
 • των εφαρμογών πακέτων λογισμικού

Ειδικότερα ο απόφοιτος διαθέτει τις απαιτούμενες δεξιότητες για να:

 • Εφαρμόζει το Ελληνικό Γενικό Λογιστικό Σχέδιο.
 • Διενεργεί απογραφή.
 • Συντάσσει τις οικονομικές καταστάσεις.
 • Εφαρμόζει τις διατάξεις του Φ.Π.Α.
 • Εφαρμόζει τις ισχύουσες διατάξεις φορολογίας εισοδήματος φυσικών και νομικών προσώπων, της εργατικής νομοθεσίας, καθώς και της νομοθεσίας κοινωνικής ασφάλισης.
 • Συντάσσει καταστάσεις, δηλώσεις, έντυπα που προβλέπονται από την κείμενη φορολογική και εργατική νομοθεσία και τη νομοθεσία της κοινωνικής ασφάλισης.
 • Διεκπεραιώνει και χειρίζεται τα θέματα των Ασφαλιστικών Ταμείων, της Επιθεώρησης Εργασίας, του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ.).
 • Συγκεντρώνει, ελέγχει κωδικοποιεί και εκδίδει τα παραστατικά του Λογιστηρίου.
 • Καταχωρεί τα παραστατικά στον Η/Υ.
 • Ελέγχει τα βιβλία (Ημερολόγια, Καθολικά, Ισοζύγια).
 • Συντάσσει τον Ισολογισμό.