Οι κύριες επαγγελματικές δραστηριότητες του Στελέχους Στατιστικών Ερευνών και Δημοσκοπήσεων είναι:

Η συλλογή, επεξεργασία και ανάλυση δεδομένων μετρήσεων της κοινής γνώμης σε διάφορα θέματα κοινού ενδιαφέροντος.

Το ως άνω στέλεχος ταξινομεί και αξιολογεί τα δεδομένα που προκύπτουν από τη σχετική έρευνα αγοράς ή δημοσκόπηση ανάλογα με τις απαιτήσεις της εταιρίας στην οποία εργάζεται.

Συντάσσει την τελική έκθεση των αποτελεσμάτων της έρευνας και καταγράφει τα συμπεράσματα που προκύπτουν.

Το Στέλεχος Στατιστικών Ερευνών και Δημοσκοπήσεων διαθέτει τις επαρκείς γνώσεις και:

 • Συμμετέχει σε σχετικά Projects
 • Επιλέγει θέμα προς έρευνα
 • Καταγράφει το υλικό των ερωτήσεων
 • Ταξινομεί της ερωτήσεις του ερωτηματολογίου
 • Συντάσσει ερωτηματολόγιο
 • Κωδικοποιεί τις ερωτήσεις του ερωτηματολογίου
 • Επιλέγει τον τρόπο και τόπο προώθησης του ερωτηματολογίου
 • Προωθεί το ερωτηματολόγιο στον πολίτη
 • Συλλέγει, επεξεργάζεται και ταξινομεί τα δεδομένα του ερωτηματολογίου
 • Αξιολογεί τα αποτελέσματα της έρευνας
 • Συντάσσει έκθεση με τα συμπεράσματα της έρευνας
 • Προτείνει τρόπους αξιοποίησης των αποτελεσμάτων της έρευνας
Οι σπουδές περιλαμβάνουν 5 εξάμηνα με παροχή δωρεάν σημειώσεων για κάθε μάθημα και ένα εξάμηνο υποχρεωτικής πρακτικής άσκησης.
Ά εξάμηνο

Γενική Λογιστική Ι, Δίκαιο Ι, Οικονομικά Μαθηματικά Ι, Στατιστική Ι, Διοίκηση Επιχειρήσεων Ι, Τεχνική Συναλλαγών, Marketing, Πρακτική εφαρμογή

Β΄ εξάμηνο

Γενική Λογιστική ΙΙ, Δίκαιο ΙΙ, Οικονομικά Μαθηματικά ΙΙ, Στατιστική ΙΙ, Διοίκηση Επιχειρήσεων ΙΙ, Οικονομική των Επιχειρήσεων, Επιχειρησιακές Επικοινωνίες, Πρακτική Εφαρμογή στην Ειδικότητα

Γ’ εξάμηνο

Συμπεριφορά Καταναλωτή, Έρευνα Marketing, Γενική Ψυχολογία, Ερευνητική Δημοσιογραφία, Δημιουργία και Αξιολόγηση Δεδομένων Ερωτηματολογίου, Στατιστική Ανάλυση Δεδομένων με Η/Υ, Πρακτική Εφαρμογή στην Ειδικότητα

Δ’ εξάμηνο

Δημιουργία και Αξιολόγηση Δεδομένων Ερωτηματολογίου, Στατιστική Ανάλυση Δεδομένων με Η/Υ, Κοινωνική Ψυχολογία, Τεχνική της Συνέντευξης, Μέθοδοι και Τεχνικές Προβλέψεων Marketing, Πρακτική Εφαρμογή στην Ειδικότητα

Η Πρακτική Άσκηση είναι υποχρεωτική,συνολικής διάρκειας 960 ωρών απασχόλησης ή 120 ημερομίσθια σε 8ωρη καθημερινή εργασία. Το Ι.Ι.Ε.Κ. ΠΕΤΡΑ αναλαμβάνει την ασφάλιση των ασκούμενων.
Στους απόφοιτους της ειδικότητας παρέχονται οι ακόλουθοι τίτλοι:

 • Βεβαίωση Επαγγελματικής Κατάρτισης (Β.Ε.Κ.)

Την Βεβαίωση αυτή αποκτούν οι απόφοιτοι του Ι.Ι.Ε.Κ. ΠΕΤΡΑ μετά την ολοκήρωση των σπουδών και της Πρακτικής Άσκησης.

 • Δίπλωμα Επαγγελματικής Κατάρτισης επιπέδου μεταδευτεροβάθμιας Επαγγελματικής Κατάρτισης

Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η επιτυχής συμμετοχή των κατόχων Β.Ε.Κ. στις εξετάσεις Πιστοποίησης (Θεωρητικό και Πρακτικό μέρος).

 • Βεβαίωση Πιστοποίησης Επαγγελματικής Κατάρτισης

Την Βεβαίωση αυτή αποκτούν όλοι όσοι έχουν επιτύχει στις Εξετάσεις Πιστοποίησης και την χρησιμοποιούν μέχρι να εκδοθεί το δίπλωμά τους.

Δικαίωμα στις εξετάσεις Πιστοποίησης έχει ο κάτοχος Βεβαίωσης Επαγγεματικής Κατάρτισης.

Φορέας διεξαγωγής εξετάσεων Πιστοποίησης είναι ο Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. (Εθνικός Οργανισμός Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού)

Οι εξετάσεις πιστοποίησης περιλαμβάνουν θεωρητικό και πρακτικό μέρος.

Θεωρητικό μέρος: Γραπτή εξέταση (3 ώρες)

Πρακτικό μέρος: Προφορική εξέταση

Η Βεβαίωση Πιστοποίησης χρησιμοποιείται επίσημα και τυπικά εώς ότου εκδοθεί το Δίπλωμα. Ο κάτοχος του Διπλώματος αποκτά το δικαίωμα έναρξης και άσκησης του επαγγέλματος.

Δικαίωμα κατάταξης έχει ο απόφοιτος ειδκότητας, ο οποίος έχει στην κατοχή του την Β.Ε.Κ. (Βεβαίωση Επαγγελματικής Κατάρτισης).

Κατατάσσεται σε ειδικότητα που ανήκει στον ίδιο τομέα της ειδικότητας που απεφοίτησε, με απαλλαγή από τα κοινά μαθήματα των δύο ειδικοτήτων.

Στην περίπτωση κατάταξης η διάρκεια σπουδών είναι τρία εξάμηνα: 2 εξάμηνα κατάρτισης και 1 εξάμηνο πρακτικής άσκησης.

 • Αναγωρισμένο δίπλωμα επαγγελματικής κατάρτισης (Ν. 4186/13). Το δίπλωμα έχει ισχύ σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση.
 • Το δίπλωμα είναι αναγνωρισμένο ως τυπικό προσόν για διορισμό στο Δημόσιο (Π.Δ. 20/2001 ΦΕΚ 39/τ. Α΄/05-03-01 και Π.Δ. 347/2003, ΦΕΚ 315/τ. Α΄/31-12-03)
 • Μοριοδότηση σε διαγωνισμούς ΑΣΕΠ με 150 μονάδες (Ν.3051/2002, άρθρο 8, ΦΕΚ 220/τ. Α’/20-09-02)
 • Η ως άνω ειδικότητα ασκείται ελευθέρως μετά την απόκτηση του διπλώματος. (Υ.Α.Φ.Α 2.1./20464 – ΦΕΚ 2262/τβ’ / 20-08-14)
Το Στέλεχος Στατιστικών Ερευνών και Δημοσκοπήσεων διαθέτει τις γνώσεις και δεξιότητες, ώστε μπορεί να απασχοληθεί σε:

 • Διαφημιστικές Εταιρείες
 • Εταιρείες Έρευνας Αγοράς
 • Εταιρείες Δημοσκοπήσεων
 1. Απολυτήριο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης δηλαδή απολυτήριο Γενικού Λυκείου ή πτυχί Τ.Ε.Ε. ή ΕΠΑΛ ή ΕΠΑΣ (σε φωτοτυπία)
 2. Φωτοτυπία ταυτότητας διπλής όψης
 3. Τρείς (3) φωτοτυπίες έγχρωμες ή ασπρόμαυρες
Κατά τη διάρκεια των σπουδών τους οι σπουδαστές δικαιούνται αναβολή στράτευσης (μέχρι 24 ετών)
Οι απόφοιτοι του Ι.Ι.Ε.Κ. ΠΕΤΡΑ έχουν δυνατότητα συνέχισης των σπουδών στο εξωτερικό, αφού υποβάλλουν βεβαίωση με όλα τα μαθήματα της ειδικότητας καθώς και την αντίστοιχη βαθμολογία.