Οι κύριες επαγγελματικές δραστηριότητες του Στελέχους Στατιστικών Ερευνών και Δημοσκοπήσεων είναι:

Η συλλογή, επεξεργασία και ανάλυση δεδομένων μετρήσεων της κοινής γνώμης σε διάφορα θέματα κοινού ενδιαφέροντος.

Το ως άνω στέλεχος ταξινομεί και αξιολογεί τα δεδομένα που προκύπτουν από τη σχετική έρευνα αγοράς ή δημοσκόπηση ανάλογα με τις απαιτήσεις της εταιρίας στην οποία εργάζεται.

Συντάσσει την τελική έκθεση των αποτελεσμάτων της έρευνας και καταγράφει τα συμπεράσματα που προκύπτουν.

Το Στέλεχος Στατιστικών Ερευνών και Δημοσκοπήσεων διαθέτει τις επαρκείς γνώσεις και:

 • Συμμετέχει σε σχετικά Projects
 • Επιλέγει θέμα προς έρευνα
 • Καταγράφει το υλικό των ερωτήσεων
 • Ταξινομεί της ερωτήσεις του ερωτηματολογίου
 • Συντάσσει ερωτηματολόγιο
 • Κωδικοποιεί τις ερωτήσεις του ερωτηματολογίου
 • Επιλέγει τον τρόπο και τόπο προώθησης του ερωτηματολογίου
 • Προωθεί το ερωτηματολόγιο στον πολίτη
 • Συλλέγει, επεξεργάζεται και ταξινομεί τα δεδομένα του ερωτηματολογίου
 • Αξιολογεί τα αποτελέσματα της έρευνας
 • Συντάσσει έκθεση με τα συμπεράσματα της έρευνας
 • Προτείνει τρόπους αξιοποίησης των αποτελεσμάτων της έρευνας