Το Στέλεχος Χρηματοοικονομικών και Ασφαλιστικών Εργασιών έχει γνώσεις και δεξιότητες:

 • Για τις αγορές μετοχών, ομολόγων, ρέπος, διεθνών νομισμάτων, τις μεθόδους αγοραπωλησίας αμοιβαίων κεφαλαίων. Κύριο καθήκον του η μεγιστοποίηση των αποδόσεων των επενδυτών.
 • Για να προσφέρει παραγωγικό έργο στον ασφαλιστικό εργασιακό χώρο.
Το Στέλεχος Χρηματοοικονομικών και Ασφαλιστικών Εργασιών:

 • Είναι ικανό να εμβαθύνει στις προχωρημένες έννοιες της Χρηματιστηριακής Επιστήμης.
 • Προβαίνει στην ανάλυση των οικονομικών στοιχείων των επιχειρήσεων και της βιωσιμότητας αυτών.
 • Χρησιμοποιεί κατάλληλο λογισμικό και προβαίνει στη διαχείριση και αναδιάρθρωση του χαρτοφυλακίου των μετοχών των επιχειρήσεων.
 • Με τη χρήση λογισμικού προσδιορίζει την αξία μιας επιχείρησης και παρέχει στοιχεία για τη λήψη χρηματοοικονομικών αποφάσεων.

Όσον αφορά το σκέλος των Ασφαλιστικών Εργασιών, ο απόφοιτος είναι ικανός να προσφέρει παραγωγική εργασία σε ειδικά θέματα του ασφαλιστικού χώρου όπως:

 • Ειδικές εργασίες ομαδικών ασφαλίσεων
 • Εκπαίδευση σε ασφαλιστικούς συμβούλους
 • Underwriting (εκτίμηση – ανάληψη κινδύνων)
 • Διακανονισμός αποζημιώσεων
 • Μετατροπές Συμβολαίων
 • Εξαγορές Συμβολαίων
 • Αντασφαλιστικές εργασίες
 • Τμήμα πωλήσεων
Οι σπουδές περιλαμβάνουν πέντε (5) εξάμηνα:

Τέσσερα (4) εξάμηνα παρακολούθησης με παροχή σημειώσεων για κάθε μάθημα και ένα (1) εξάμηνο υποχρεωτικής πρακτικής άσκησης.

Τα μαθήματα είναι θεωρητικά και εργαστηριακά.

Α’ εξάμηνο

Δίκαιο Ι, Γενική Λογιστική Ι, Οικονομικά Μαθηματικά Ι, Στατιστική Ι, Διοίκηση Επιχειρήσεων Ι, Τεχνική Συναλλαγών, Marketing, Πρακτική Εφαρμογή στην Ειδικότητα

Β’ εξάμηνο

Δίκαιο ΙΙ, Γενική Λογιστική ΙΙ, Οικονομικά Μαθηματικά ΙΙ, Στατιστική ΙΙ, Διοίκηση Επιχειρήσεων ΙΙ, Οικονομική των Επιχειρήσεων, Επιχειρησιακές Επικοινωνίες, Πρακτική Εφαρμογή στην Ειδικότητα

Γ’ εξάμηνο

Λογιστική Εταιρειών, Εισαγωγή στην Ασφάλιση, Ασφάλιση κατά Ζημιών Ι, Φορολογική Πρακτική, Επεξεργασία Κειμένου (Η/Υ), Τραπεζική Πρακτική, Χρηματιστηριακή Λειτουργία Ι, Ασφαλιστική Νομοθεσία και Δίκαιο, Πρακτική Εφαρμογή στην Ειδικότητα

Δ’ εξάμηνο

Ασφάλιση κατά Ζημιών ΙΙ, Τραπεζική Πρακτική, Χρηματιστηριακή Λειτουργία ΙΙ, Προσωπικές Ασφαλίσεις, Χρηματοοικονομική Διοίκηση, Λογιστικά Φύλλα, Ανάλυση Ισολογισμού, Πρακτική Εφαρμογή στην Ειδικότητα

Η Πρακτική Άσκηση είναι υποχρεωτική, συνολικής διάρκειας 960 ωρών απασχόλησης ή 120 ημερομισθίων σε 8ωρη καθημερινή εργασία.
Το ΙΕΚ ΠΕΤΡΑ αναλαμβάνει την ασφάλιση των ασκούμενων.
Στους αποφοίτους της ειδικότητας παρέχονται οι ακόλουθοι τίτλοι:

 • Βεβαίωση Επαγγελματικής Κατάρτισης (Β.Ε.Κ.)

Τη Βεβαίωση αυτή αποκτούν οι απόφοιτοι του ΙΕΚ ΠΕΤΡΑ μετά την ολοκλήρωση των σπουδών και της Πρακτικής Άσκησης.

 • Βεβαίωση Πιστοποίησης Επαγγελματικής Κατάρτισης

Τη Βεβαίωση αυτή αποκτούν όλοι όσοι έχουν επιτύχει στις εξετάσεις πιστοποίησης και την χρησιμοποιούν μέχρι να εκδοθεί το Δίπλωμά τους.

 • Δίπλωμα Επαγγελματικής Κατάρτισης επιπέδου μεταδευτεροβάθμιας Επαγγελματικής Κατάρτισης

Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η επιτυχής συμμετοχή των κατόχων Β.Ε.Κ. στις εξετάσεις πιστοποίησης (θεωρητικό και πρακτικό μέρος).

Δικαίωμα στις εξετάσεις πιστοποίησης έχει ο κάτοχος Βεβαίωσης Επαγγελματικής Κατάρτισης.

Φορέας διεξαγωγής εξετάσεων πιστοποίησης είναι ο Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. (Εθνικός Οργανισμός Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού).

Οι εξετάσεις πιστοποίησης περιλαμβάνουν θεωρητικό και πρακτικό μέρος.

Θεωρητικό μέρος: γραπτή εξέταση (διάρκεια 3 ώρες).

Πρακτικό μέρος: προφορική εξέταση.

Ο υποψήφιος έχει το δικαίωμα να κατοχυρώσει (σε περίπτωση επιτυχίας στο ένα από τα δύο μέρη) έως και τρία (3) χρόνια ή αλλιώς έξι (6) διαδοχικές περιόδους εξετάσεων πιστοποίησης.

Σε περίπτωση επιτυχίας και στα δύο μέρη (θεωρητικό και πρακτικό μέρος) ο επιτυχών λαμβάνει τη Βεβαίωση Πιστοποίησης στην οποία αναγράφεται ο βαθμός επιτυχίας του θεωρητικού μέρους.

Η Βεβαίωση Πιστοποίησης χρησιμοποιείται επίσημα και τυπικά έως ότου εκδοθεί το Δίπλωμα.

Ο κάτοχος της Βεβαίωσης Πιστοποίησης (και αργότερα του Διπλώματος) αποκτά το δικαίωμα έναρξης και άσκησης του επαγγέλματος.

Δικαίωμα κατάταξης έχουν:

 • Οι απόφοιτοι ειδικότητας, οι οποίοι έχουν στην κατοχή τους τη Β.Ε.Κ. (Βεβαίωση Επαγγελματικής Κατάρτισης).
 • Οι απόφοιτοι άλλων δομών εκπαίδευσης-κατάρτισης (ΕΠΑ.Λ., ΕΠΑ.Σ., Τ.Ε.Ε. Β’ κύκλου, Τ.Ε.Λ. και ΕΠ.Λ).

Οι ως άνω κατατάσσονται σε συναφείς ειδικότητες, απαλλασσόμενοι από τα μαθήματα τα οποία ήδη έχουν διδαχθεί σύμφωνα με τα εγκεκριμένα προγράμματα σπουδών.

Στην περίπτωση κατάταξης η διάρκεια σπουδών είναι τρία (3) εξάμηνα: δύο (2) εξάμηνα κατάρτισης και ένα (1) εξάμηνο πρακτικής άσκησης.

 • Αναγνωρισμένο Δίπλωμα επαγγελματικής κατάρτισης (Ν. 4186/13) Το Δίπλωμα έχει ισχύ σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση.
 • Το Δίπλωμα είναι αναγνωρισμένο ως τυπικό προσόν για διορισμό στο Δημόσιο (Π.Δ. 50/2001, ΦΕΚ 39/τ.Α’/05-03-01 και Π.Δ. 347/2003, ΦΕΚ 315/τ.Α’/31-12-03).
 • Μοριοδότηση σε διαγωνισμούς ΑΣΕΠ με 150 μονάδες (Ν. 3051/2002, άρθρο 8, ΦΕΚ 220/τ.Α’/20-09-02).
 • Η εν λόγω ειδικότητα ασκείται ελευθέρως μετά την απόκτηση της Βεβαίωσης Πιστοποίησης.
 • Εταιρείες εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών
 • Τράπεζες
 • Εταιρείες Αμοιβαίων Κεφαλαίων
 • Ως σύμβουλος επενδύσεων σε Ασφαλιστικές Εταιρείες
 • Ασφάλειες Ζωής
 • Διαχείριση Χαρτοφυλακίου Ασφαλιστικών Συμβάσεων
 1. Απολυτήριο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (σε φωτοτυπία), δηλαδή:
  • απολυτήριο Γενικού Λυκείου (ΓΕ.Λ.)
  • απολυτήριο Ενιαίου Λυκείου (Ε.Λ.)
  • πτυχίο Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου Β’ κύκλου (Τ.Ε.Ε.)
  • πτυχίο Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου (Τ.Ε.Λ.)
  • πτυχίο Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου (Ε.Π.Λ.)
  • πτυχίο Επαγγελματικού Λυκείου (ΕΠΑ.Λ.)
  • πτυχίο Επαγγελματικής Σχολής (ΕΠΑ.Σ.)
 2. Δελτίο αστυνομικής ταυτότητας (διπλής όψης) – σε φωτοτυπία
 3. Τρεις (3) φωτογραφίες έγχρωμες ή ασπρόμαυρες
Κατά τη διάρκεια των σπουδών τους, οι σπουδαστές δικαιούνται αναβολή στράτευσης (μέχρι 24 ετών).
Οι απόφοιτοι  του ΙΕΚ ΠΕΤΡΑ έχουν τη δυνατότητα συνέχισης των σπουδών στο εξωτερικό με προϋποθέσεις:

 • Υποβάλλουν βεβαίωση με όλα τα μαθήματα της ειδικότητας καθώς και την αντίστοιχη βαθμολογία.
 • Απαιτείται πολύ καλή γνώση της γλώσσας της χώρας στην οποία επιθυμούν συνέχιση σπουδών.