Το Στέλεχος Χρηματοοικονομικών και Ασφαλιστικών Εργασιών έχει γνώσεις και δεξιότητες:

 • Για τις αγορές μετοχών, ομολόγων, ρέπος, διεθνών νομισμάτων, τις μεθόδους αγοραπωλησίας αμοιβαίων κεφαλαίων. Κύριο καθήκον του η μεγιστοποίηση των αποδόσεων των επενδυτών.
 • Για να προσφέρει παραγωγικό έργο στον ασφαλιστικό εργασιακό χώρο.
Το Στέλεχος Χρηματοοικονομικών και Ασφαλιστικών Εργασιών:

 • Είναι ικανό να εμβαθύνει στις προχωρημένες έννοιες της Χρηματιστηριακής Επιστήμης.
 • Προβαίνει στην ανάλυση των οικονομικών στοιχείων των επιχειρήσεων και της βιωσιμότητας αυτών.
 • Χρησιμοποιεί κατάλληλο λογισμικό και προβαίνει στη διαχείριση και αναδιάρθρωση του χαρτοφυλακίου των μετοχών των επιχειρήσεων.
 • Με τη χρήση λογισμικού προσδιορίζει την αξία μιας επιχείρησης και παρέχει στοιχεία για τη λήψη χρηματοοικονομικών αποφάσεων.

Όσον αφορά το σκέλος των Ασφαλιστικών Εργασιών, ο απόφοιτος είναι ικανός να προσφέρει παραγωγική εργασία σε ειδικά θέματα του ασφαλιστικού χώρου όπως:

 • Ειδικές εργασίες ομαδικών ασφαλίσεων
 • Εκπαίδευση σε ασφαλιστικούς συμβούλους
 • Underwriting (εκτίμηση – ανάληψη κινδύνων)
 • Διακανονισμός αποζημιώσεων
 • Μετατροπές Συμβολαίων
 • Εξαγορές Συμβολαίων
 • Αντασφαλιστικές εργασίες
 • Τμήμα πωλήσεων