Με τις εξειδικευμένες γνώσεις και δεξιότητες, εφαρμόζει τους κανόνες και νόμους της κοστολόγησης στη Βιοτεχνία και Βιομηχανία. Συλλέγει, ελέγχει και επεξεργάζεται τα πρωτογενή στοιχεία κόστους, συντάσσει τα έντυπα κοστολόγησης. Διενεργεί τις λογιστικές εγγραφές που αφορούν το κόστος, αναλύει και εφαρμόζει αριθμοδείκτες. Εν ολίγοις, υπολογίζει το κόστος παραγωγής και διακίνησης ενός προϊόντος έχοντας υπ’ όψιν το κόστος πρώτων υλών, αποσβέσεις, μισθολογικό κ. ά. Συγχρόνως προτείνει τρόπους ελαχιστοποίησης του κόστους.
Η ειδικότητα βασίζεται στις εξειδικευμένες γνώσεις:

 • των αρχών της κοστολόγησης
 • της ειδικής νομοθεσίας που αφορά την κοστολόγηση συγκεκριμένης οικονομικής μονάδας
 • της λογιστικής του προτύπου κόστους

Το Στέλεχος Κοστολόγησης:

 • Εφαρμόζει τους κανόνες και νόμους που διέπουν την κοστολόγηση.
 • Διακρίνει τις τεχνικές προδιαγραφές στα προϊόντα παραγωγής σε όλα τα στάδιά της.
 • Συλλέγει, ελέγχει και εκδίδει τα πρωτογενή στοιχεία κόστους.
 • Κωδικοποιεί τα στοιχεία ανά είδος, προορισμό και φάση.
 • Αποτιμά τις μεθόδους αποθεμάτων αγοράς, παραγωγής, υπολειμμάτων, υποπροϊόντων και ελαττωματικών προϊόντων.
 • Διενεργεί τις λογιστικές εγγραφές κόστους.
 • Συντάσσει τα έντυπα κοστολόγησης.
 • Αναλύει και εφαρμόζει αριθμοδείκτες.
 • Προσδιορίζει το ετήσιο συνολικό κόστος παραγωγής και το κατά μονάδα κόστος.
Οι σπουδές περιλαμβάνουν πέντε (5) εξάμηνα:

Τέσσερα (4) εξάμηνα παρακολούθησης με παροχή σημειώσεων για κάθε μάθημα και ένα (1) εξάμηνο υποχρεωτικής πρακτικής άσκησης.

Τα μαθήματα είναι θεωρητικά και εργαστηριακά. 

Α’ εξάμηνο

Γενική Λογιστική Ι, Δίκαιο Ι, Οικονομικά Μαθηματικά Ι, Στατιστική Ι, Διοίκηση Επιχειρήσεων Ι, Τεχνική Συναλλαγών, Marketing, Πρακτική Εφαρμογή στην Ειδικότητα

Β’ εξάμηνο

Γενική Λογιστική ΙΙ, Δίκαιο ΙΙ, Οικονομικά Μαθηματικά ΙΙ, Στατιστική ΙΙ,  Διοίκηση Επιχειρήσεων ΙΙ, Οικονομική των Επιχειρήσεων, Επιχειρησιακές Επικοινωνίες, Πρακτική Εφαρμογή στην Ειδικότητα

Γ’ εξάμηνο

Φορολογική Πρακτική, Λογιστική Εταιρειών, Λογιστικές Εφαρμογές Ι, Φορολογική Λογιστική και Εφαρμογές Ι, Μηχανογραφημένη Λογιστική, Λογιστική Κόστους Ι, Ανάλυση Ισολογισμού, Πρακτική Εφαρμογή στην Ειδικότητα

Δ’ εξάμηνο

Λογιστικές Εφαρμογές ΙΙ, Φορολογική Λογιστική και Εφαρμογές ΙΙ, Λογιστική Κόστους ΙΙ, Ανάλυση Ισολογισμού, Λογιστικά Φύλλα, Χρηματοοικονομική Διοίκηση, Εφαρμογές Εμπορικής Διαχείρισης και Μισθοδοσία (Η/Υ), Πρακτική Εφαρμογή στην Ειδικότητα

Η Πρακτική Άσκηση είναι υποχρεωτική, συνολικής διάρκειας 960 ωρών απασχόλησης ή 120 ημερομισθίων σε 8ωρη καθημερινή εργασία.

Το ΙΕΚ ΠΕΤΡΑ αναλαμβάνει την ασφάλιση των ασκούμενων.

Στους αποφοίτους της ειδικότητας παρέχονται οι ακόλουθοι τίτλοι:

 • Βεβαίωση Επαγγελματικής Κατάρτισης (Β.Ε.Κ.)

Τη Βεβαίωση αυτή αποκτούν οι απόφοιτοι του ΙΕΚ ΠΕΤΡΑ μετά την ολοκλήρωση των σπουδών και της Πρακτικής Άσκησης.

 • Βεβαίωση Πιστοποίησης Επαγγελματικής Κατάρτισης

Τη Βεβαίωση αυτή αποκτούν όλοι όσοι έχουν επιτύχει στις εξετάσεις πιστοποίησης και την χρησιμοποιούν μέχρι να εκδοθεί το Δίπλωμά τους.

 • Δίπλωμα Επαγγελματικής Κατάρτισης επιπέδου μεταδευτεροβάθμιας Επαγγελματικής Κατάρτισης

Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η επιτυχής συμμετοχή των κατόχων Β.Ε.Κ. στις εξετάσεις πιστοποίησης (θεωρητικό και πρακτικό μέρος).

Δικαίωμα στις εξετάσεις πιστοποίησης έχει ο κάτοχος Βεβαίωσης Επαγγελματικής Κατάρτισης.

Φορέας διεξαγωγής εξετάσεων πιστοποίησης είναι ο Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. (Εθνικός Οργανισμός Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού).

Οι εξετάσεις πιστοποίησης περιλαμβάνουν θεωρητικό και πρακτικό μέρος.

Θεωρητικό μέρος: γραπτή εξέταση (διάρκεια 3 ώρες).

Πρακτικό μέρος: προφορική εξέταση.

Ο υποψήφιος έχει το δικαίωμα να κατοχυρώσει (σε περίπτωση επιτυχίας στο ένα από τα δύο μέρη) έως και τρία (3) χρόνια ή αλλιώς έξι (6) διαδοχικές περιόδους εξετάσεων πιστοποίησης.

Σε περίπτωση επιτυχίας και στα δύο μέρη (θεωρητικό και πρακτικό μέρος) ο επιτυχών λαμβάνει τη Βεβαίωση Πιστοποίησης στην οποία αναγράφεται ο βαθμός επιτυχίας του θεωρητικού μέρους.

Η Βεβαίωση Πιστοποίησης χρησιμοποιείται επίσημα και τυπικά έως ότου εκδοθεί το Δίπλωμα.

Ο κάτοχος της Βεβαίωσης Πιστοποίησης (και αργότερα του Διπλώματος) αποκτά το δικαίωμα έναρξης και άσκησης του επαγγέλματος.

Δικαίωμα κατάταξης έχουν:

 • Οι απόφοιτοι ειδικότητας, οι οποίοι έχουν στην κατοχή τους τη Β.Ε.Κ. (Βεβαίωση Επαγγελματικής Κατάρτισης).
 • Οι απόφοιτοι άλλων δομών εκπαίδευσης-κατάρτισης (ΕΠΑ.Λ., ΕΠΑ.Σ., Τ.Ε.Ε. Β’ κύκλου, Τ.Ε.Λ. και ΕΠ.Λ).

Οι ως άνω κατατάσσονται σε συναφείς ειδικότητες, απαλλασσόμενοι από τα μαθήματα τα οποία ήδη έχουν διδαχθεί σύμφωνα με τα εγκεκριμένα προγράμματα σπουδών.

Στην περίπτωση κατάταξης η διάρκεια σπουδών είναι τρία (3) εξάμηνα: δύο (2) εξάμηνα κατάρτισης και ένα (1) εξάμηνο πρακτικής άσκησης.

 • Αναγνωρισμένο Δίπλωμα επαγγελματικής κατάρτισης (Ν. 4186/13) Το Δίπλωμα έχει ισχύ σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση.
 • Το Δίπλωμα είναι αναγνωρισμένο ως τυπικό προσόν για διορισμό στο Δημόσιο (Π.Δ. 50/2001, ΦΕΚ 39/τ.Α’/05-03-01 και Π.Δ. 347/2003, ΦΕΚ 315/τ.Α’/31-12-03).
 • Μοριοδότηση σε διαγωνισμούς ΑΣΕΠ με 150 μονάδες (Ν. 3051/2002, άρθρο 8, ΦΕΚ 220/τ.Α’/ 20-09-02).
 • Η εν λόγω ειδικότητα ασκείται ελευθέρως μετά την απόκτηση της Βεβαίωσης Πιστοποίησης.
 • Βιοτεχνικές επιχειρήσεις
 • Βιομηχανικές επιχειρήσεις
 • Επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών του δημοσίου ή ιδιωτικού τομέα
 • Υπηρεσίες κοστολόγησης δημοτικών επιχειρήσεων & συνεταιρισμών
 1. Απολυτήριο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (σε φωτοτυπία), δηλαδή:
  • απολυτήριο Γενικού Λυκείου (ΓΕ.Λ.)
  • απολυτήριο Ενιαίου Λυκείου (Ε.Λ.)
  • πτυχίο Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου Β’ κύκλου (Τ.Ε.Ε.)
  • πτυχίο Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου (Τ.Ε.Λ.)
  • πτυχίο Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου (Ε.Π.Λ.)
  • πτυχίο Επαγγελματικού Λυκείου (ΕΠΑ.Λ.)
  • πτυχίο Επαγγελματικής Σχολής (ΕΠΑ.Σ.)
 2. Δελτίο αστυνομικής ταυτότητας (διπλής όψης) – σε φωτοτυπία
 3. Τρεις (3) φωτογραφίες έγχρωμες ή ασπρόμαυρες
Κατά τη διάρκεια των σπουδών τους, οι σπουδαστές δικαιούνται αναβολή στράτευσης (μέχρι  24 ετών).
Οι απόφοιτοι του ΙΕΚ ΠΕΤΡΑ έχουν τη δυνατότητα συνέχισης των σπουδών στο εξωτερικό με προϋποθέσεις:

 • Υποβάλλουν βεβαίωση με όλα τα μαθήματα της ειδικότητας καθώς και την αντίστοιχη βαθμολογία.
 • Απαιτείται πολύ καλή γνώση της γλώσσας της χώρας στην οποία επιθυμούν συνέχιση σπουδών.