Με τις εξειδικευμένες γνώσεις και δεξιότητες, εφαρμόζει τους κανόνες και νόμους της κοστολόγησης στη Βιοτεχνία και Βιομηχανία. Συλλέγει, ελέγχει και επεξεργάζεται τα πρωτογενή στοιχεία κόστους, συντάσσει τα έντυπα κοστολόγησης. Διενεργεί τις λογιστικές εγγραφές που αφορούν το κόστος, αναλύει και εφαρμόζει αριθμοδείκτες. Εν ολίγοις, υπολογίζει το κόστος παραγωγής και διακίνησης ενός προϊόντος έχοντας υπ’ όψιν το κόστος πρώτων υλών, αποσβέσεις, μισθολογικό κ. ά. Συγχρόνως προτείνει τρόπους ελαχιστοποίησης του κόστους.
Η ειδικότητα βασίζεται στις εξειδικευμένες γνώσεις:

 • των αρχών της κοστολόγησης
 • της ειδικής νομοθεσίας που αφορά την κοστολόγηση συγκεκριμένης οικονομικής μονάδας
 • της λογιστικής του προτύπου κόστους

Το Στέλεχος Κοστολόγησης:

 • Εφαρμόζει τους κανόνες και νόμους που διέπουν την κοστολόγηση.
 • Διακρίνει τις τεχνικές προδιαγραφές στα προϊόντα παραγωγής σε όλα τα στάδιά της.
 • Συλλέγει, ελέγχει και εκδίδει τα πρωτογενή στοιχεία κόστους.
 • Κωδικοποιεί τα στοιχεία ανά είδος, προορισμό και φάση.
 • Αποτιμά τις μεθόδους αποθεμάτων αγοράς, παραγωγής, υπολειμμάτων, υποπροϊόντων και ελαττωματικών προϊόντων.
 • Διενεργεί τις λογιστικές εγγραφές κόστους.
 • Συντάσσει τα έντυπα κοστολόγησης.
 • Αναλύει και εφαρμόζει αριθμοδείκτες.
 • Προσδιορίζει το ετήσιο συνολικό κόστος παραγωγής και το κατά μονάδα κόστος.